Gelderlander (NL) – Interview


Teun Creemers made a long-distance album with his African music friends.

The album Naamu is already special because it was recorded in different parts of the world. Now, for the first time, the Dutch, Belgian and Malian makers are really playing together. Among others at Music Meeting in Nijmegen. Bassist and composer Teun Creemers: ,,This music did not yet exist.’

Musical encounters and mixing different styles is something you hear more often. Sometimes something rises above the average. Like Teun Creemers’ cd Naamu.

He is from Nijmegen and currently lives in Arnhem. Released last year, the album received rave reviews internationally and a nomination for the Edison music award. But the musicians from Mali and Europe had never before shared a stage together. Partly because the album was recorded in corona time. Only now can the music be heard live for the first time.

Time to delve deeper

Musical interest in each other and the pandemic were the basis for this new Malinese-European music mix.

Teun Creemers, initiator and composer of Naamu, explains: “I was regularly asked to play as a bassist with West African colleagues when they were on tour here, including kora player Sékou Kouyaté from Guinea. I had long been fascinated by their music, but never had time to do more with it. Besides, I thought that as a Western bass player, I would never be able to penetrate its essence.”

Then came corona and everything came to a halt. Creemers had time to delve into the rhythms, instruments and narrative melodies of West African music, especially that from Mali.

‘’The rhythm is often divided into three beats, with the accent on the second beat. My Malian friends come from so-called ‘griot families’, where music is handed down from generation to generation. I have studied hard to get the gist and come pretty close. But I will never become a West African bass player. Nor do I want to. Instead, my strength lies in combining styles from here and there.”

‘More beautiful than I hoped’

Teun Creemers bought African instruments, including a ngoni and a balafon, and delved into Malian traditions. On his bass guitar, he played Malian melody lines, fiddled with African strumming techniques as if he were playing a ngoni and explored the similarities and differences between their music and the pop, jazz and groove in which he himself is at home.

So songs emerged, which he played and sent to his friends in Mali, along with ideas for lyrics. “They gave comments, sometimes changed melodies and sent back recordings. Often I was surprised how well everything fitted. It became even more beautiful than I hoped. This created a unique mix, music that had never been made before.”

Often I was surprised, how well everything fitted. It became even more beautiful than I hoped.

Teun Creemers

“We learned from each other without denying our own musical culture and experience. By playing together, reacting to each other’s changes and improvising, our ‘malinke groove jazz’, as I have called this style, was born.”

The lyrics ideas the Malians worked out in the local language Bambara. From this also comes the name of the CD: Naamu means something like ‘I hear you, keep going!’ This is what Malians shout when they are excited about music or a story someone is telling. Naamu, Naamu…..

Celebration, friendship and war

Creemers involved several top musicians in the project, a Malian choir came in and, apart from Mali and the Nijmegen Galloway studio, recordings were made in French and American studios. The CD was released in April last year, and its modified presentation (without vocals, but with lots of horns, drums and percussion) in Nijmegen’s Brebl brought the audience dancing quite a bit.

A tour was not yet in the cards. Creemers: “You have to arrange that far in advance and during the lockdown we didn’t know how long it would last.”

Finally making the music together as I intended.

Teun Creemers

Now the time has come. With a Belgian/Dutch band and the three Malian griot vocalists, Teun Creemers will tour several cities in the coming weeks. With a happy grin, he says: “I am really looking forward to this because the singers, the singer and I have never met in real life. Finally making music together as I intended. The vocalists sing about celebration, friendship and war. They tell a musical story.”

“I try to do the same with the bass: I create sentences with accents, commas, a beginning and an end. The drums and percussion combine African and jazzy rhythms, saxophone, kamale ngoni and guitar groove nicely through it and everyone gets the freedom to improvise.”


Original language (dutch):

Teun Creemers maakte op grote afstand een album met zijn Afrikaanse muziekvrienden.

Het album Naamu is al bijzonder, omdat het werd opgenomen in verschillende werelddelen. Nu spelen de Nederlandse, Belgische en Malinese makers voor het eerst écht samen. Onder meer op Music Meeting in Nijmegen. Bassist en componist Teun Creemers: ,,Deze muziek bestond nog niet.”

Muzikale ontmoetingen en het mixen van verschillende stijlen hoor je vaker. Soms stijgt iets uit boven het gemiddelde. Zoals de cd Naamu van Teun Creemers.

Hij komt uit Nijmegen en woont tegenwoordig in Arnhem. Vorig jaar kwam het album uit, kreeg internationaal lovende recensies en een nominatie voor de muziekprijs Edison. Maar de muzikanten uit Mali en Europa stonden nog nooit samen op een podium. Mede omdat het album in coronatijd is opgenomen. Pas nu is de muziek voor het eerst live te horen.

Tijd om zich te verdiepen

Muzikale interesse in elkaar en de pandemie waren de grondslag voor deze nieuwe Malinees-Europese muziekmix.

Teun Creemers, initiator en componist van Naamu, legt uit: ,,Regelmatig werd ik gevraagd om als bassist mee te spelen met West-Afrikaanse collega’s als die hier op tournee waren, onder wie koraspeler Sékou Kouyaté uit Guinea. Ik was al langer gefascineerd door hun muziek, maar had nooit tijd om daar meer mee te doen. Bovendien dacht ik dat ik als westerse bassist nooit zou kunnen doordringen tot de essentie.”

Toen kwam corona en lag alles stil. Creemers had tijd om zich te verdiepen in de ritmes, de instrumenten en de verhalende melodieën van West-Afrikaanse muziek, vooral die uit Mali.

,,Het ritme is vaak verdeeld in drie tellen, met het accent op de tweede tel. Mijn Malinese vrienden komen uit zogenoemde ‘griotfamilies’, waar muziek van generatie op generatie wordt overgedragen. Ik heb hard gestudeerd om de kern te kunnen pakken en kom aardig in de buurt. Maar ik zal nooit een West-Afrikaanse bassist worden. Dat wil ik ook niet. Mijn kracht zit hem juist in het combineren van stijlen van hier en daar.”

‘Mooier dan ik hoopte’

Teun Creemers kocht Afrikaanse instrumenten, waaronder een ngoni en een balafoon en dook in de Malinese tradities. Op zijn basgitaar speelde hij Malinese melodielijnen, stoeide met Afrikaanse tokkeltechniek alsof hij een ngoni bespeelde en onderzocht de overeenkomsten en verschillen tussen hun muziek en de pop, jazz en groove waarin hijzelf thuis is.

Zo ontstonden nummers, die hij inspeelde en opstuurde naar zijn vrienden in Mali, met daarbij ideeën voor teksten. ,,Zij gaven commentaar, veranderden soms iets aan melodieën en stuurden opnamen terug. Vaak was ik verrast, hoe goed alles paste. Het werd zelfs mooier dan ik hoopte. Zo ontstond een unieke mix, muziek die nog niet eerder werd gemaakt.”

Vaak was ik verrast, hoe goed alles paste. Het werd zelfs mooier dan ik hoopte.

Teun Creemers

,,We hebben van elkaar geleerd zonder onze eigen muzikale cultuur en ervaring te verloochenen. Door samen te spelen, te reageren op elkaars veranderingen en te improviseren, ontstond onze ‘malinke groove jazz’, zoals ik deze stijl heb genoemd.”

De tekstideeën werkten de Malinezen uit in de plaatselijke taal Bambara. Daaruit komt ook de naam van de cd: Naamu betekent zoiets als ‘Ik hoor je, ga door!’ Dat roepen Malinezen wanneer ze enthousiast zijn over muziek of over een verhaal dat iemand vertelt. Naamu, naamu…..

Feest, vriendschap en oorlog

Creemers betrok meerdere topmuzikanten bij het project, er kwam een Malinees koor en behalve in Mali en in de Nijmeegse Galloway studio werden er opnamen gemaakt in Franse en Amerikaanse studio’s. De cd werd in april vorig jaar uitgebracht, de aangepaste presentatie (zonder zang, maar met veel blazers, drum en percussie) in het Nijmeegse Brebl bracht het publiek flink aan het dansen.

Een tournee zat er nog niet in. Creemers: ,,Dat moet je ver van tevoren regelen en tijdens de lockdown wisten we niet hoelang die zou duren.”

Eindelijk samen de muziek maken zoals ik die had bedoeld.

Teun Creemers

Nu is het zover. Met een Belgisch/Nederlandse band en de drie Malinese griotvocalisten toert Teun Creemers de komende weken langs verschillende steden. Met een blije grijns vertelt hij: ,,Ik verheug me hier enorm op want de zangeressen, de zanger en ik hebben elkaar nog nooit in het echt ontmoet. Eindelijk samen muziek maken zoals ik die had bedoeld. De vocalisten zingen over feest, vriendschap en oorlog. Ze vertellen een muzikaal verhaal.”

,,Datzelfde probeer ik te doen met de bas: ik maak zinnen met klemtonen, komma’s, een begin en een eind. De drums en percussie combineren Afrikaanse en jazzy ritmes, saxofoon, kamale ngoni en gitaar grooven daar lekker doorheen en iedereen krijgt de vrijheid om te improviseren.”

Article by Claudia Fitsch